Højesterets kendelse af 27. March 2018 i sag 237/2017

Info

Resumé:

Ikke tilladelse til anke af en dom i en småsag, hvor ankestævningen ved en advokatfejl var indgivet direkte til landsretten og ikke til byretten


En dom i en småsag blev ved en advokatfejl anket ved en ankestævning, som blev indgivet til Vestre Landsret inden ankefristens udløb. Ankestævningen skulle imidlertid have været indleveret til byretten. Efter ankefristens udløb hævede advokaten anken og ansøgte i stedet om anketilladelse.


Højesteret udtalte, at der som udgangspunkt ikke er grundlag for undtagelsesvis at meddele anketilladelse, såfremt ankestævningen i en småsag som følge af en advokatfejl indgives til landsretten og ikke til den byret, hvis dom ankes.


Højesteret fandt, at det, som A havde påberåbt sig, ikke kunne føre til, at det nævnte udgangspunkt skulle fraviges.


Landsretten var nået til samme resultat.