Højesterets kendelse af 24. November 2017 i sag 175/2017

Info

Resumé:

IBM Danmark ApS

En afgørelse fra Landsskatteretten var indbragt rettidigt for domstolene, idet indbringelsesfristen efter omstændighederne skulle regnes fra Landsskatterettens korrigerede afgørelse


Landsskatteretten traf en afgørelse den 18. marts 2015. Den 24. marts 2015 bestemte Landsskatteretten, at afgørelsen af 18. marts 2015 skulle korrigeres, idet der i afgørelsen manglede et citat af en lovbestemmelse. Citatet blev indsat, og afgørelsen blev på forsiden forsynet med datoen 24. marts 2015 og oplysning om, at afgørelsen erstattede afgørelsen af 18. marts 2015. Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens afgørelse for domstolene den 23. juni 2015.


Spørgsmålet i sagen var, om fristen på 3 måneder for at indbringe Landsskatterettens afgørelse for domstolene, jf. skatteforvaltningslovens §§ 48-49, skulle regnes fra datoen for den oprindelige eller korrigerede afgørelse, og dermed, om afgørelsen var indbragt rettidigt for domstolene.


Højesteret fandt, at indbringelsen af sagen for domstolene efter omstændighederne måtte anses for rettidig. Højesteret lagde vægt på, at parterne havde haft grund til at antage, at indbringelsesfristen løb fra den 24. marts 2015, idet den korrigerede afgørelse på forsiden angav, at den var udstedt den 24. marts 2015, og at den erstattede afgørelsen af 18. marts 2015, og idet den korrigerede afgørelse blev udstedt kun seks dage efter den oprindelige afgørelse. Det forhold, at der ikke var foretaget en korrektion, som havde betydning for det materielle indhold, kunne under de omstændigheder ikke føre til, at fristen skulle regnes fra datoen for den oprindelige afgørelse.
 

Landsretten var nået til samme resultat.