Højesterets kendelse af 17. April 2018 i sag 256/2017

Info

Resumé:

Sag om betaling af dækningsafgift for ejendom anvendt til yogaundervisning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans


Sagen angår, om Københavns Kommune skal tilbagebetale opkrævet dækningsafgift for en ejendom, som FOF København lejer og anvender til yogaundervisning, herunder om der fremover kan ske fritagelse for betaling af dækningsafgift for lejemålet.


Københavns Byret henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.


Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af, at betingelserne for at henvise sagen til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.