Højesterets kendelse af 17. February 2017 i sag 127/2016 og 128/2016

Info

Resumé:

Fogedsag blev hjemvist til fornyet behandling i landsretten, da kæreskrift måtte anses for modtaget rettidigt af rette instans


Sagen angik i første række, om A havde kæret en fogedretskendelse rettidigt til rette instans.


A, som ønskede at kære en fogedretskendelse, skulle indgive kæreskrift til fogedretten. A indgav inden for kærefristen kæreskriftet direkte til landsretten og fremsendte en kopi af kæreskriftet til fogedretten til orientering. Fogedretten fremsendte inden kærefristens udløb kæreskriftet til landsretten sammen med sagens akter.


Landsretten afviste kæremålet, da kæreskriftet ikke rettidigt var indgivet til rette instans.


Højesteret fastslog, at kæreskriftet under de nævnte omstændigheder var rettidigt indleveret til fogedretten, uanset at kæreskriftet alene var sendt til fogedretten til orientering og i kopi. Sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling i landsretten.


Landsretten var nået til et andet resultat.