Højesterets kendelse af 17. February 2017 i sag 11/2017

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende forsikringsforhold kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen angår, om Noreco Oil Denmark A/S, Noreco Petroleum Denmark A/S, DONG E&P A/S og DONG E&P (Siri) UK Limited er berettigede til udbetaling af en forsikringssum og i så fald i hvilket omfang fra Zurich Insurance Public Limited Company m.fl. i anledning af en skade, som i august 2009 blev konstateret på boreplatformen Siri i Nordsøen.


Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.