Højesterets kendelse af 16. November 2017 i sag 291/2016

Info

Resumé:

Et selskab, der var oprettet med henblik på at føre retssag om et krav, var ikke uden partsevne


Sagen angik, om et selskab, der var oprettet med henblik på at føre retssag om et krav, havde partsevne.


 

Højesteret udtalte, at en part ikke er beskyttet mod at blive sagsøgt af en fysisk eller juridisk person, der er insolvent. Da den advokat, som havde oprettet selskabet og overdraget kravet til dette, som selvskyldnerkautionist indestod for opfyldelse af selskabets forpligtelser under retssagen, blev appellanterne ikke stillet ringere i sagsomkostningsmæssig henseende ved, at sagen blev ført af selskabet og ikke vedkommende advokat. Det forhold, at advokaten var gået konkurs ændrede ikke herved.


Højesteret fandt derfor, at sagen ikke skulle afvises på grund af manglende partsevne hos selskabet.


Landsretten var nået til samme resultat.