Højesterets kendelse af 16. May 2018 i sag 212/2017

Info

Resumé:

Frihedsberøvelse med henblik på udvisning af rumænere, der havde etableret lejr ved Nikolaj Kirke, Københavns Byret og Scandia Hotel, var lovlig


Fire rumænske statsborgere vedtog i juni 2017 en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi de i strid med forbuddet om at slå lejr havde indrettet sig henholdsvis ved Nikolaj Kirke, Københavns Byret og Scandia Hotel med bl.a. madrasser, dyner, tæpper og deres ejendele. Udlændingestyrelsen traf afgørelse om udvisning af de fire rumænere, der var kommet til Danmark kort tid forinden. For Højesteret angik sagen lovligheden af den administrative frihedsberøvelse i medfør af udlændingeloven.

 

Højesteret fastslog, at rumænernes adfærd udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Hensynet til den offentlige orden, der beskyttes efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 (opholdsdirektivet), og den aktuelle overtrædelse sammenholdt med de kort forud begåede overtrædelser af ordensbekendtgørelsen havde ikke en tilfældig karakter med begrænset skadevirkning, men blev anset for at være udslag af en systematisk adfærd som led i rumænernes ophold i Danmark som flaskesamlere. Rumænerne havde ikke tilknytning til Danmark, hvorfor udvisning med indrejseforbud i 2 år ikke blev anset for stridende mod proportionalitetsprincippet i opholdsdirektivet. Højesteret fandt endvidere, at frihedsberøvelsen var nødvendig for at sikre muligheden for udvisning, idet mindre indgribende foranstaltninger efter det oplyste om rumænernes forhold ikke var tilstrækkelige.

 

Landsretten var nået til samme resultat.