Højesterets kendelse af 13. April 2018 i sag 8/2018

Info

Resumé:

At anke var indgivet for sent, beroede alene på den tidligere beskikkede advokats fejl, og anken blev derfor admitteret


T var ved Retten i Roskildes dom af 2. juli 2016 idømt fængsel i 40 dage for bl.a. dokumentfalsk. Den 10. juli 2017 ankede T’s nye advokat byrettens dom til landsretten, som afviste at admittere anken.


Højesteret udtalte, at T’s anke skulle have været iværksat inden 14 dage efter dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 904, stk. 1, og fandt, at det efter det oplyste måtte lægges til grund, at det ikke kunne bebrejdes T, at fristen blev overskredet, men at dette alene beroede på en fejl begået af den daværende beskikkede forsvarer.


T’s påstand om admittering af anken blev herefter taget til følge.