Højesterets kendelse af 10. April 2018 i sag 9/2018

Info

Resumé:

Vidne kunne føres anonymt i en sag om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder


Sagen angik, hvorvidt et vidne i en straffesag om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder kunne føres anonymt, således at vidnets navn, stilling og bopæl ikke måtte oplyses for de tiltalte.


Højesteret udtalte, at en tiltalt har ret til at kende identiteten på de vidner, som afgiver forklaring i en straffesag. Retten kan dog i medfør af retsplejelovens § 856, stk. 2, nr. 2, bestemme, at et vidnes navn, stilling og bopæl ikke må oplyses for tiltalte, hvis det må antages at være uden betydning for tiltaltes forsvar, og afgørende hensyn til vidnets sikkerhed gør det påkrævet.


Højesteret fastslog efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at det må antages at være uden betydning for de tiltaltes forsvar, at de ikke får oplyst vidnets identitet, og at afgørende hensyn til vidnets sikkerhed gør det påkrævet, at vidnets navn, stilling og bopæl ikke oplyses for de tiltalte.


Landsretten var nået til samme resultat.