Højesterets kendelse af 09. April 2018 i sag 240/2017

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende retten til rådighedsløn kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen angår, om A, B og C er berettiget til rådighedsløn i tre år i forbindelse med deres opsigelse fra Danske Bank A/S.


Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.
 

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.