Højesterets kendelse af 02. november 2017 i sag 57/2017

Info

Resumé:

Anmodning om nedlæggelse af forbud mod offentliggørelse af bog kunne i dette tilfælde rettes mod JP/Politikens Hus A/S


Spørgsmålet i sagen var, om JP/Politikens Hus A/S var rette adressat for et midlertidigt forbud, eller om et sådant forbud alene kunne rettes mod den ansvarshavende redaktør.


Højesterets flertal udtalte, at Højesterets kendelse af 11. november 2013 skulle forstås på den måde, at forbud skal nedlægges mod den øverste ledelse af det pågældende medie. Under hensyn hertil, og til forudsigeligheden om den gældende retstilstand, fandt flertallet ikke grundlag for at ophæve forbuddet i denne sag.


Højesterets flertal fastslog også, at det er bedst stemmende med medieansvarslovens regler, at et forbud mod offentliggørelse i et medie omfattet af medieansvarsloven skal rettes mod den ansvarshavende chefredaktør personligt, og ikke mod mediet som sådant. Fremadrettet skal forbud derfor som udgangspunkt nedlægges mod den ansvarshavende chefredaktør.


Højesteret stadfæstede på den baggrund landsrettens afgørelse.