Højesterets kendelse af 02. May 2018 i sag 40/2018

Info

Resumé:

Justitsministeriets afgørelse om udlevering til strafforfølgning i Rumænien blev stadfæstet.


De rumænske myndigheder anmodede om at få T udleveret til strafforfølgning i Rumænien. Efter anmodning fra Rigsadvokaten afgav de rumænske myndigheder udtalelser om de forhold, hvorunder T ville blive varetægtsfængslet efter en udlevering til Rumænien, og om forholdene under afsoning af en eventuel fængselsstraf.


Højesteret fandt, at oplysningerne fra de rumænske myndigheder måtte lægges til grund ved sagens afgørelse, og at udtalelserne måtte forstås således, at T under såvel varetægtsfængsling som afsoning af en eventuel fængselsstraf i Rumænien var garanteret et personligt areal på mindst 3 m2 i en flerpersoners celle. Højesteret fandt endvidere, at der efter oplysningerne om forholdene for T under varetægtsfængsling og eventuel afsoning ikke var grundlag for at fastslå, at der var reel risiko for, at T ville blive udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Han skulle derfor udleveres til Rumænien.


Landsretten var kommet til samme resultat.