Højesterets dom af 29. september 2017 i sag 161/2017

Info

Resumé:

Trusler om vold sendt pr. sms-beskeder var omfattet af straffelovens bestemmelse om forsøg på voldtægt


T blev i landsretten dømt for forsøg på voldtægt og forsøg på andet seksuelt forhold end samleje ved at have fremsat trusler pr. sms til en kvinde, som var hans tidligere kæreste, for derved at tvinge hende til at have samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med ham. Truslerne vedrørte vold og var rettet mod T selv, men fremstod som om, at de var afsendt af en ukendt person. Det fremgik af sms’erne, at de ville ophøre, såfremt kvinden og T havde seksuelt samkvem.


Højesteret fandt, at anklageskriftet måtte forstås således, at der var rejst tiltale principalt for forsøg på voldtægt og subsidiært for forsøg på tiltvingelse af andet seksuelt forhold end samleje. Da landsretten havde fundet T skyldig i den principale tiltale, var der efter det anførte ikke grundlag for tillige at domfælde ham efter den subsidiære tiltale. Højesteret frifandt ham derfor for forsøg på tiltvingelse af andet seksuelt forhold end samleje.


For Højesteret angik sagen herefter navnlig, om forholdet efter landsrettens bevisresultat var omfattet af straffelovens voldtægtsbestemmelse. Højesteret udtalte, at det ikke er en betingelse for strafansvar, at der trues med øjeblikkelig voldsudøvelse, og at der ikke kan stilles krav om, at truslen om vold er rettet mod den tvungne person eller dennes nærmeste, men at truslen om vold skal være egnet til at bevirke, at samleje tiltvinges. Højesteret fandt på denne baggrund, at landsretten ikke havde anvendt voldtægtsbestemmelsen urigtigt ved domfældelsen af T. Herudover fandt Højesteret, at straffen var passende udmålt til fængsel i 1 år og 3 måneder, og Højesteret tiltrådte, at T, der var svensk statsborger, skulle udvises af Danmark med indrejseforbud i 12 år.
 

Landsretten var delvist nået til samme resultat.