Højesterets dom af 29. maj 2017 i sag 70/2017

Info

Resumé:

Tre rumænere dømt for menneskehandel efter at have udnyttet landsmænd ved strafbare handlinger


Tre rumænske søskende havde i en periode på godt 2½ år haft en "forretningsmodel", hvorefter fattige rumænere, typisk med en beskeden skolegang og uddannelse, fra små landsbyer på landet i Rumænien var blevet rekrutteret og kørt til Danmark for at blive huset i Danmark med henblik på at udnytte dem og deres identitet til at begå bedragerier og databedragerier overfor erhvervsdrivende og SKAT.


For Højesteret angik sagen, om forholdene efter landsrettens bevisresultat var omfattet af straffelovens § 262 a om menneskehandel. Derudover skulle der tages stilling til strafudmålingen.


Straffelovens § 262 a, stk. 1, omfatter nærmere beskrevne handlinger, som foretages med henblik på bl.a. "udnyttelse af den pågældende ved … strafbare handlinger". Højesteret fastslog, at denne ordlyd måtte forstås således, at det ikke er et krav, at den udnyttede har deltaget i udførelsen af de strafbare handlinger eller skal have haft kendskab hertil. Bestemmelsens formål og forarbejder gav ikke grundlag for en anden forståelse.


Efter landsrettens bevisresultat tiltrådte Højesteret, at de tiltalte var dømt for menneskehandel efter straffelovens § 262 a, og at straffene var passende udmålt.