Højesterets dom af 28. November 2017 i sag 319/2016

Info

Resumé:

Kontorelev havde ikke krav på yderligere godtgørelse efter ligebehandlingsloven


A, der havde været kontorelev i Sønderborg Kommune, havde i strid med ligebehandlingsloven ikke fået forlænget sin uddannelsesaftale med den periode, hun var på barsel. Sønderborg Kommune havde på baggrund heraf – og som følge af Højesterets dom af 21. januar 2015 (UfR 2015.1318) – udbetalt A en godtgørelse svarende til to måneders løn.


Spørgsmålet for Højesteret vedrørte alene, om A havde ret til yderligere godtgørelse end den, som eleven i højesteretsdommen fra 2015 havde fået tilkendt.


Højesteret bemærkede, at kriterierne i dommen fra 2015 for udmåling af godtgørelse til en elev, hvis uddannelsesaftale i strid med erhvervsuddannelseslovens § 58 og ligebehandlingslovens § 9 ikke er blevet forlænget under fravær på grund af barsel, ikke er begrænset til at gælde for elever hos private arbejdsgivere. Beskrivelsen i højesteretsdommen af en betydelig retsusikkerhed, som der skal lægges vægt på ved udmålingen, omfatter således også retsstillingen for kontorelever i kommunerne.
 

Herefter og i øvrigt af de grunde, som landsretten havde anført, stadfæstede Højesteret dommen.