Højesterets dom af 24. May 2018 i sag 42/2018

Info

Resumé:

Udvisning med indrejseforbud i 6 år ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser


T, en nu 30-årig statsløs palæstinenser fra Libanon, der havde opholdt sig i Danmark siden han var 4 år, var ved byrettens og landsrettens dom fundet skyldig i to tilfælde af vidnetrusler efter straffelovens § 123 og et tilfælde af afpresning efter straffelovens § 281, stk. 1, nr. 1, og idømt en ubetinget straf af fængsel i 8 måneder. Han var endvidere blevet betinget udvist af Danmark. T var tidligere straffet og betinget udvist. De to vidnetrusler var begået i prøvetiden for den betingede udvisning. Sagen for Højesteret angik alene spørgsmålet om udvisning.


Højesteret udtalte bl.a., at T skulle udvises ubetinget med indrejseforbud i 6 år, medmindre dette ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. den dagældende udlændingelovs § 24 b, stk. 3, jf. § 22, nr. 6, jf. § 32, stk. 2, nr. 2. Efter arten og grovheden af såvel hans nuværende som hans tidligere kriminalitet fandt Højesteret efter en samlet vurdering, at ubetinget udvisning med indrejseforbud i 6 år ikke var et uproportionalt indgreb i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.


Landsretten var nået til et andet resultat.