Højesterets dom af 22. November 2017 i sag 44/2017

Info

Resumé:

Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) berettiget


B, der var ansat hos A på fuld tid, blev sygemeldt i november 2013. I december 2013 meddelte B, at hun kunne vende tilbage på arbejde 20 timer om ugen, hvilket A afslog med henvisning til klinikkens drift. I marts 2014 blev B opsagt med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2.


Spørgsmålet for Højesteret vedrørte navnlig, om den periode, hvor B havde stået til rådighed for at vende tilbage på arbejde på deltid, fuldt ud eller kun forholdsmæssigt skulle medregnes ved opgørelsen af de 120 dages sygefravær efter funktionærlovens § 5, stk. 2.


Højesteret udtalte bl.a., at en arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at en funktionær, som er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, arbejder på nedsat tid. Højesteret fandt herefter, at betingelserne for at opsige B med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2, var opfyldt.


Landsretten var nået til det samme resultat.