Højesterets dom af 22. November 2017 i sag 305/2016

Info

Resumé:

Opsigelse af B indebar forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven


Spørgsmålet i sagen var, om B var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med A’s opsigelse af hende.


Højesteret udtalte, at det ikke var en betingelse for, at der forelå et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, at B’s træthedstilstand skyldtes en sygdom, der var lægeligt diagnosticeret. Afgørelsen måtte bero på en vurdering af samtlige sagens omstændigheder.


Højesteret vurderede, at B’s tilstand var et handicap, og at A ikke havde truffet hensigtsmæssige foranstaltninger for at give B adgang til fortsat beskæftigelse. Opsigelsen af B indebar derfor forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven.


Landsretten var nået til samme resultat.