Højesterets dom af 22. November 2017 i sag 300/2016

Info

Resumé:

Opsigelsen af A havde intet med hendes sygdom eller sygefravær at gøre


Spørgsmålet i sagen var, om A var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med B’s opsigelsen af hende.


Højesteret udtalte, at det er uden betydning, om arbejdstageren er handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, hvis det efter bevisførelsen må lægges til grund, at opsigelsen af den pågældende udelukkende var begrundet i forhold, som intet havde med handicappet og heraf følgende sygefravær eller andre begrænsninger for den pågældende at gøre.


Efter bevisførelsen vurderede Højesteret, at opsigelsen af A ikke skyldtes hendes sygdom eller sygefravær, hvorfor A ikke havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Hun havde derfor ikke krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.


Landsretten var nået til samme resultat.