Højesterets dom af 22. May 2018 i sag 142/2017

Info

Resumé:

Fejlfordeling af varmeudgifter kunne korrigeres efter udløbet af almenlejelovens frist for udsendelse af varmeregnskab


En boligforening havde udsendt et varmeregnskab til lejerne på sidstedagen af den frist på 4 måneder, som følger af almenlejeloven. Varmeregnskabet, der indeholdt en fejlagtig fordeling af udgifterne, blev efterfølgende korrigeret ved udsendelse af et nyt regnskab.


Højesteret fandt, at fristen på 4 måneder, som gælder for lejernes modtagelse af varmeregnskabet, ikke gælder for den meddelelse om fejlagtig udgiftsfordeling, som udlejeren er forpligtet til at sende til de berørte lejere. Boligselskabet kunne derfor opkræve tillægsbetaling for de udgifter, som ved en fejl ikke var blevet opkrævet af de pågældende lejere.


Det kunne ikke føre til et andet resultat, at der ved ændringen af lejeloven i 2015 var indført en regel, hvorefter fristen for skriftlig meddelelse til lejerne om fejlagtig udgiftsfordeling i varmeregnskabet er den samme som fristen for det oprindelige varmeregnskab. Der er ikke sket en tilsvarende ændring af reglerne i almenlejeloven.

 

Landsretten var nået til samme resultat.