Højesterets dom af 22. March 2018 i sag 236/2017

Info

Resumé:

Cambodiansk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter voldtægt


T var idømt en fællesstraf på fængsel i 4 år for voldtægt mv. For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om udvisning.


Udlændingelovens betingelser for udvisning var opfyldt, og T skulle derfor udvises, medmindre udvisningen ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Spørgsmålet var derfor, om udvisning ville være i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til privatliv og familieliv. Dette afhang af en proportionalitetsvurdering efter de kriterier, som Menneskerettighedsdomstolen havde fastlagt i udvisningssager.


T var en nu 36-årig cambodiansk statsborger. Han var kommet til Danmark som 6-årig og havde boet her siden. Der skulle derfor foreligge meget tungtvejende grunde, hvis T skulle udvises. T var to gange tidligere dømt for voldtægt og i den forbindelse betinget udvist af Danmark. De to seneste voldtægter var begået i prøvetiden. Højesteret vurderede, at der var en betydelig risiko for, at T også fremover ville begå personfarlig kriminalitet i Danmark, såfremt han ikke blev udvist. Han var ikke gift eller samlevende men havde to mindreårige børn, som han kun havde begrænset og sporadisk kontakt med. Hans forældre og tre søskende boede tillige i Danmark. Han havde gået i skole i Danmark og haft forskellig beskæftigelse.
Han havde ikke været i Cambodia, men Højesteret lagde til grund, at han i en vis udstrækning kunne tale det cambodianske sprog, og at han via sin familie og sine herboende cambodianske venner tillige havde et vist kendskab til cambodiansk skik og kultur.


Efter en samlet vurdering fastslog Højesteret, at udvisning af T ikke var et uproportionalt indgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at det heller ikke var uproportionalt, at udvisningen skete med et indrejseforbud for bestandigt.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.