Højesterets dom af 21. March 2018 i sag 111/2017

Info

Resumé:

Kommunen var ikke erstatningsansvarlig over for to piger, som havde været udsat for seksuelle krænkelser


Sagen angik navnlig, om en kommune havde krænket Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ved ikke rettidigt at have iværksat foranstaltninger over for en gerningsmand, som begik seksuelle overgreb mod hans børns kammerater, og gerningsmandens familie.


Højesteret fandt, at det er et krav for at statuere et ansvar, at den relevante myndighed vidste eller burde have indset, at der var risiko for, at andre børn ville blive udsat for overgreb eller misbrug.


Efter en samlet vurdering af de foreliggende underretninger og andre oplysninger fandt Højesteret, at der ikke var oplyst omstændigheder, der burde have givet kommunen en rimelig begrundet mistanke om, at der forelå en påregnelig risiko for, at gerningsmanden ville krænke andre børn. Derfor forelå der ikke en krænkelse af Menneskerettighedskonventionen.


Landsretten var nået til samme resultat.