Højesterets dom af 21. February 2018 i sag 207/2017

Info

Resumé:

Der var ikke grundlag for at gøre straffen på fængsel i 1 år betinget med vilkår om samfundstjeneste i en sag om rent passiv medvirken til grov vold


Den 21-årige T var fundet skyldig i medvirken til grov vold og frihedsberøvelse, idet han havde lokket en ven til at møde op på en restaurant, hvorefter vennen blev angrebet af to medgerningsmænd. Vennen blev tvunget ind i bil og kørt ud til en tunnel, hvor han bl.a. blev hakket i hovedet med en kniv og slået i panden med en sten. T forholdt sig passiv under hele forløbet og gjorde ikke noget for at afværge eller standse forbrydelsen.


Det var oplyst, at T ikke var alderssvarende udviklet, og at han var begavet i den nedre del af normalområdet. Han var i lære som kok og ville miste sin læreplads, hvis han skulle afsone en fængselsstraf. Efter kriminalforsorgens vurdering havde T behov for støtte og hjælp til at leve en kriminalitetsfri tilværelse, og et tilsyn kunne reducere risikoen for ny kriminalitet.


Hovedspørgsmålet for Højesteret var, om der var grundlag for at gøre straffen på 1 års fængsel helt eller delvis betinget med vilkår om samfundstjeneste.


Højesteret fandt ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Det blev tillagt vægt, at T havde medvirket i et planlagt overfald, hvor offeret blev lokket i baghold. Forholdets grove karakter var afspejlet i landsrettens udmåling af straffen på 1 år, og der var herved taget hensyn til T’s angivelige frygt for medgerningsmændene, og at han ikke deltog aktivt i voldsudøvelsen. T var tidligere straffet for vold, og hans personlige forhold kunne ikke betegnes som gode (dissens for at gøre straffen delvis betinget med vilkår om samfundstjeneste).

 

Landsretten var nået til et andet resultat.