Højesterets dom af 21. February 2017 i sag 119/2016

Info

Resumé:

Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse var ikke opfyldt.


A søgte i 2012 om genoptagelse af sin skatteansættelse for 2004. A var blevet opmærksom på, at kommunen ikke havde foretaget korrekt indberetning om hans fradrag for tilbagebetalt kontanthjælp. Han havde tilbagebetalt ca. 304.000 kr., men kommunen havde ved en fejl kun indberettet et beløb på 643 kr.


Parterne var enige om, at fristen for at få skatteansættelsen ordinært genoptaget var overskredet, og at A alene kunne opnå genoptagelse, såfremt han opfyldte betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.


Højesteret fastslog, at skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, efter sin ordlyd, placering og forarbejder må antages at have et snævert anvendelsesområde, og at anvendelsesområdet er tiltænkt tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. A kunne og burde have opdaget fejlen ved modtagelsen af årsopgørelsen for 2004, men blev først opmærksom på den da han ca. 7 år senere fandt anledning til at gennemgå sin økonomi. Der forelå derfor ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.
 

Landsretten var nået til samme resultat.