Højesterets dom af 19. February 2018 i sag 151/2017

Info

Resumé:

Afskediget elev skulle ikke have godtgørelse efter både erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven


A’s uddannelsesaftale var uberettiget ophævet, og A havde fået erstatning for sit løntab. A opfyldte betingelserne for at få godtgørelse efter såvel funktionærloven som efter erhvervsuddannelsesloven. Spørgsmålet var, om han havde krav på begge godtgørelsesbeløb.


Højesteret fastslog, at A havde krav på det godtgørelsesbeløb, som var størst, men at han ikke kunne få godtgørelse efter både erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven, da disse godtgørelser i det væsentligste kompenserer for de samme forhold.


Landsretten var nået til samme resultat.