Højesterets dom af 15. May 2018 i sag 124/2017

Info

Resumé:

Et forsikringsselskab havde ikke anvendt en fejlagtig grundlagsrente som basis for beregning af ydelser til A efter en kollektiv erhvervsevnetabsforsikring og havde ikke handlet i strid med god skik-regler for finansiel virksomhed


Sagen angik navnlig, om Danica med rette havde beregnet ydelser til A efter en kollektiv erhvervsevnetabsforsikring på basis af en grundlagsrente på 2,5 %, eller om A havde krav på, at ydelserne i stedet blev beregnet efter Finanstilsynets maksimale grundlagsrente for livsforsikringer. Anvendelse af Finanstilsynets maksimale grundlagsrente, der var på 1,5 %, ville have betydet, at A ville have fået mere udbetalt i erhvervsevnetabsydelse.


Højesteret fandt, at det måtte anses for aftalt i firmapensionsaftalen mellem A’s daværende arbejdsgiver og Danica, at den kollektive erhvervsevnetabsforsikring, som A havde tilmeldt sig, var baseret på en grundlagsrente på 2,5 %. Højesteret fandt, at der herefter måtte foreligge særlige holdepunkter herfor, hvis en anden grundlagsrente skulle anses for aftalt med A. Det forhold, at det i dækningsoversigter og Danicas almindelige forsikringsbetingelser, der var sendt til A, var anført, at præmien bl.a. fastsættes på basis af Finanstilsynets maksimale grundlagsrente for livsforsikringer, udgjorde efter Højesterets opfattelse ikke fornødent grundlag for at fravige den grundlagsrente på 2,5 %, som fulgte af firmapensionsaftalen, og som gennem årene havde dannet basis for Danicas administration af ordningen over for alle ansatte hos A’s arbejdsgiver. A fandtes derfor ikke at have krav på yderligere erhvervsevnetabsdækning.


Allerede som følge heraf fandt Højesteret, at Danica ikke havde handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder. Højesteret bemærkede i øvrigt, at det ikke i sig selv vil indebære en overtrædelse af god skik-reglerne, at en finansiel virksomhed i et tilfælde, hvor der er berettiget tvivl om forståelsen af en aftale, har fastholdt sin opfattelse.

 

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.