Højesterets dom af 13. juni 2017 i sag 180/2016

Info

Resumé:

Sag om anerkendelse af en psykisk lidelse som en erhvervssygdom blev hjemvist til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på forelæggelse for ErhvervssygdomsudvalgetAnkestyrelsen havde afgjort, at A havde en tilpasningsreaktion, men vurderede, at der ikke var tale om en erhvervssygdom.


 

Ankestyrelsen havde vurderet, at der var årsagssammenhæng mellem A’s tilpasningsreaktion og det arbejde, hun havde udført, men at hendes psykiske gener var af forbigående karakter, og at hendes arbejde ikke havde været af en særlig art. Ankestyrelsen havde ikke fundet grundlag for at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget.


Sagen for Højesteret angik, om A’s psykiske lidelse skulle anerkendes som en erhvervssygdom i henhold til arbejdsskadesikringslovens 7, stk. 1, nr. 2, 2. led, eller om sagen eventuelt skulle hjemvises til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, jf. lovens § 7, stk. 3.


Højesteret lagde efter de lægelige oplysninger til grund, at A’s psykiske lidelse endnu ikke var ophørt, og at den i øvrigt også var behandlingskrævende i perioden før Ankestyrelsens afgørelse af 4. oktober 2013. A havde inden sin sygemelding i juni 2011 i en længere periode været udsat for en arbejdsmæssig belastning med merarbejde af betydeligt omfang. Højesteret vurderede, at de arbejdsmæssige belastninger måtte anses at høre til arbejdets særlige art efter arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led. Ankestyrelsen havde i en ny afgørelse fra maj 2017 besluttet at anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at forelægge sygdommen for Erhvervssygdomsudvalget for så vidt angår A’s psykiske lidelse efter sommeren 2013, som Retslægerådet i en ny udtalelse fra april 2017 havde diagnosticeret som anden belastningsreaktion. På baggrund af Retslægerådets svar var det Højesterets opfattelse, at der også var mulighed for, at A’s psykiske lidelse forud for sommeren 2013 ville kunne anerkendes som en arbejdsskade efter § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led, hvorfor sagen burde have været forelagt for Erhvervssygdomsudvalget, inden Ankestyrelsen traf afgørelse i oktober 2013. Højesteret besluttede herefter at hjemvise sagen med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.
 

Landsretten var nået til et andet resultat.