Højesterets dom af 12. December 2017 i sag 91/2016

Info

Resumé:

T1 og T2, der var fundet skyldige i forsøg på indførsel og videreoverdragelse af 200 kg kokain, havde ikke været udsat for en agentaktion i strid med retsplejelovens provokationsforbud


Sagen angik, om T1 og T2, der var blevet dømt i byret og landsret for indførsel og videreoverdragelse af 200 kg kokain, havde været genstand for en ulovlig agentaktion, og om domfældelsen af dem var sket i strid med retten til en retfærdig rettergang i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.


Højesteret fandt, at de tiltalte ikke havde været genstand for en agentaktion i strid med retsplejelovens provokationsforbud, og at domfældelsen ikke var i strid med retten til en retfærdig rettergang efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der var herefter ikke grundlag for at frifinde de tiltalte, at hjemvise sagen til fornyet behandling ved landsretten eller at lade straffen bortfalde.


Såvel byret som landsret havde vurderet, at den bistand, der var blevet ydet af en civil agent under aktionen, gik ud over, hvad der kan ydes af en civil person efter retsplejelovens regler. Højesteret tiltrådte byrettens og landsrettens vurdering og fandt, at en sådan overskridelse efter omstændighederne kan tillægges betydning ved strafudmålingen.


Højesteret fastsatte straffen for T1 til fængsel i 12 år og for T2 til fængsel i 10 år.

 

Landsretten var nået til det samme resultat.