Højesterets dom af 10. juni 2015 i sag 104/2013

Info

Resumé:

T. Hansen Gruppen A/S opfyldte ikke betingelserne for at kræve tilbagebetaling af den told, selskabet havde betalt for import af cykler fra Cambodja


Efter at det havde vist sig, at de cambodjanske myndigheder havde begået fejl ved udstedelsen af certifikater for oprindelsen af cykler, som T. Hansen Gruppen havde importeret til Danmark fra Cambodja med en toldsats på 0 % efter EU’s toldpræferenceordning, opkrævede SKAT den sædvanlige toldsats på 14 %. Sagen angik, om T. Hansen Gruppen havde krav på tilbagebetaling af tolden med henvisning til, at selskabet havde været i god tro efter artikel 220 i EU’s toldkodeks.   


Højesteret fastslog, at T. Hansen Gruppen måtte anses for generelt at have sikret sig, at samarbejdspartneren i Cambodja faktisk ville være i stand til at opfylde betingelserne for præferencebehandling, men ikke havde truffet foranstaltninger, som reelt sikrede T. Hansen Gruppen, at de enkelte leverancer af cykler fra Cambodja opfyldte kravene til toldmæssig præferencebehandling, herunder i lyset af reglerne om oprindelse og regional kumulation. T. Hansen Gruppen havde ikke påvist, at selskabet i den periode, hvor importen af cyklerne fandt sted, havde udvist den fornødne omhu for at sikre sig, at samtlige betingelser for præferencebehandling var opfyldt. Selskabet havde herefter ikke krav på tilbagebetaling af tolden. 


Landsretten var nået til samme resultat.