Højesterets dom af 07. February 2018 i sag 116/2017

Info

Resumé:

En gadefest udviklede sig til et opløb, da der blev kastet flasker og fyrværkeri mod politiet. Politiets indgreb overfor deltagerne var en lovlig frihedsberøvelse.


Sagens hovedspørgsmål var, om politiets indgreb mod uroligheder i forbindelse med en gadefest ("Reclaim the Streets") på Amagertorv var en frihedsberøvelse, og i givet fald om den var lovlig.


Højesteret fastslog, at politiets indgreb ikke havde karakter af frihedsberøvelse efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og bemærkede, at det imidlertid ikke var afgørende for, om der forelå frihedsberøvelse efter politilovens regler. Herefter fastslog Højesteret, at indgrebet havde karakter af frihedsberøvelse i politilovens forstand. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte politiets vurdering af, at festen havde udviklet sig til opløb, og at det var nødvendigt at gribe ind overfor gruppen af festdeltagere for at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden og fare for enkeltpersoners sikkerhed. Politiet havde foretaget en vis grovsortering af de tilbageholdte, og frihedsberøvelsen havde ikke varet længere end nødvendigt. Under disse omstændigheder var frihedsberøvelsen lovlig efter politiloven.


Landsretten var nået til et andet resultat.