Højesterets dom af 06. June 2018 i sag 113/2017

Info

Resumé:

Ufyldestgjort panthaver kunne kræve erstatning fra brandforsikring udbetalt på ny


En ejer af en industribygning, der blev beskadiget ved en brand, og som var forsikret hos Topdanmark, besluttede ikke at genopføre bygningen, men i stedet at opføre rækkehuse på ejendommen. Topdanmark udbetalte godt 1,8 mio. kr. i acontoerstatning til dækning af en faktura fra hovedentreprenøren på byggeriet og en acontoerstatning for nedrivning på 260.000 kr., som senere blev omposteret som en genopførelseserstatning, til ejeren af ejendommen. Ejeren og hovedentreprenøren gik konkurs, uden at byggeriet var kommet i gang, og ejendommen blev sat på tvangsauktion. Her blev ejendommen solgt til en panthaver. Panthaveren blev ikke fyldestgjort på tvangsauktionen. Brønshøjholms Allé 45-47 Brønshøj ApS (Brønshøjholm), der afledte sin ret fra panthaveren, krævede erstatningen betalt på ny.


Højesteret vurderede, at Topdanmark havde udbetalt de to acontoerstatninger uden at sikre sig lige så betryggende sikkerhed for panthavernes fyldestgørelse som ved genopførelse, og at beløbene derfor efter forsikringsaftaleloven som udgangspunkt kunne kræves betalt på ny af Brønshøjholm som ufyldestgjort panthaver og sikret i henhold til brandforsikringen. Højesteret vurderede endvidere, at kravet ikke var forældet, og at Brønshøjholm ikke havde udvist retsfortabende passivitet. Højesteret fastslog, at Brønshøjholm havde lidt et tab på sit pant svarende til de to acontoerstatninger. Som følge heraf bestemte Højesteret, at Topdanmark skulle betale de to beløb til Brønshøjholm.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.