Højesterets dom af 06. March 2018 i sag 301/2016

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Energinet.dk havde ikke handlet ansvarspådragende


Sagen angik navnlig, om Energinet.dk havde pådraget sig et erstatningsansvar over for to selskaber i forbindelse med disses investeringer i nye regulerkraftanlæg.


Højesteret fastslog, at Energinet.dk ikke havde handlet ansvarspådragende, og at selskabernes erstatningskrav allerede af denne grund ikke kunne tages til følge.


Landsretten var nået til samme resultat.