Højesterets dom af 05. April 2018 i sag 2/2018

Info

Resumé:

T straffet med samfundstjeneste for uagtsomt manddrab i forbindelse med kørsel under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og udvist betinget


T var fører af en personbil, som i et vejkryds påkørte en anden personbil, hvis fører blev dræbt. T havde kørt med en hastighed på mindst 117 km/t på landevej, hvor hastighedsgrænsen var 80 km/t. Føreren af den anden bil havde overtrådt sin ubetingede vigepligt.


Sagen angik, om T’s kørsel var særlig hensynsløs, således at han skulle straffes for uagtsomt manddrab under særlig skærpende omstændigheder, eller om der alene var tale om kørsel under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, således at der ikke forelå særlig skærpende omstændigheder.


Højesteret fandt, at T ved sin kørsel havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, men at der ikke var tale om særlig hensynsløs kørsel, og at der derfor ikke var tale om uagtsomt manddrab under særlig skærpende omstændigheder.


Højesterets flertal fandt, at T skulle straffes med fængsel i 30 dage, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.


T blev endvidere frakendt førerretten betinget.


Endelig fandt Højesteret, at T skulle frifindes for påstanden om udvisning, således at han alene skulle udvises betinget.
 

Landsretten var med hensyn til spørgsmålet, om der kunne idømmes samfundstjeneste, og spørgsmålet om udvisning nået til et andet resultat.