Højesterets dom af 04. December 2017 i sag 74/2017

Info

Resumé:

Der var ikke grundlag for lejenedsættelse i moderniseret boliglejemål


Sagen angik fastsættelse af lejen for et boliglejemål, som blev overtaget af lejeren pr. 1. september 2012, og hvor der i 2006-07 var gennemført modernisering af køkken og bad. For den tidligere lejer af lejligheden havde lejen været fastsat omkostningsbestemt med et forbedringstillæg jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 1, men i 2012 besluttede udlejer, at lejefastsættelse i ejendommen ved ny udlejning i stedet skulle ske efter det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 2, hvilket medførte en lejeforhøjelse for den nye lejer.


Lejer gjorde gældende, at hun havde krav på at få lejen nedsat i medfør af lighedsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 9, under henvisning til, at der ved lejeaftalens indgåelse i 2012 gjaldt en lavere husleje for andre lejemål i ejendommen, hvori der var udført de samme gennemgribende forbedringer som i hendes lejemål.


Højesteret fastslog, at boligreguleringslovens § 5, stk. 9, skal anvendes således, at der ved indgåelse af en lejeaftale efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, ikke kan aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end for andre lejere i ejendommen, der har indgået lejeaftale i henhold til § 5, stk. 2. Lejeren kunne således ikke kræve, at der ved den sammenligning, der skulle foretages efter stk. 9, skulle inddrages lejemål i ejendommen, hvor lejen var fastsat i henhold til § 5, stk. 1.

 

Landsretten var nået til samme resultat.