Højesterets dom af 02. november 2017 i sag 268/2016

Info

Resumé:

Taxinævnets afgørelse om tilbagekaldelse af taxiførerkort var ikke gyldig


A, der var taxichauffør, var i en straffesag blevet idømt en fængselsstraf for bl.a. besiddelse af børnepornografi. A’s taxiførerkort blev efterfølgende tilbagekaldt af Taxinævnet, da nævnet på grundlag af straffedommen vurderede, at A – som følge af beskyttelseshensyn over for mindreårige taxibrugere – burde afskæres fra at køre med denne aldersgruppe.


Sagen angik, om et strafbart forhold, der var begået i privatsfæren – og dermed uden sammenhæng med erhvervsudøvelsen – kunne begrunde tilbagekaldelse af et taxiførerkort efter den bestemmelse i taxiloven, som Taxinævnet havde henvist til.


Højesteret fastslog, at afgørelsen om tilbagekaldelse af førerkortet ikke havde hjemmel i den pågældende bestemmelse, da afgørelsen udelukkende støttede sig på domfældelsen for bl.a. besiddelse af børnepornografi, som ikke havde forbindelse med A’s erhvervsudøvelse.
 

Landsretten var nået til samme resultat.