Højesterets dom af 01. December 2017 i sag 55/2017

Info

Resumé:

Advokat havde ikke tilsidesat god advokatskik ved at udlevere sin klients tidligere samlevers adresse til sin klient, selvom den tidligere samlever havde adressebeskyttelse


I forbindelse med en konflikt om det økonomiske opgør efter en samlivsophævelse ønskede M at anlægge en retssag mod K. M’s advokat, advokat A, anmodede kommunen om at oplyse K’s adresse, idet K havde adressebeskyttelse efter CPR-loven.


Efter kommunen havde oplyst adressen til advokat A, udtog han på vegne af M stævning mod K. Han sendte herefter en kopi af stævningen, hvorpå K’s adresse var anført, til M.


Advokatnævnet fandt, at advokat A herved havde overtrådt forbuddet i CPR-lovens § 44 om at videregive beskyttede adresseoplysninger til "andre private" og derfor havde handlet i strid med god advokatskik.


Højesteret udtalte, at en advokat som hovedregel ikke har tavshedspligt over for sin klient om oplysninger, advokaten modtager som led i hvervets udførelse, og at bestemmelsen i CPR-lovens § 44 ikke tager sigte på at fravige denne hovedregel.


Kommunen havde givet adresseoplysningen til advokat A i hans egenskab af partsrepræsentant for M til brug for den retssag, som M ville anlægge mod K, og han havde ikke grund til at formode, at M ville misbruge adresseoplysningen. Højesteret fandt herefter, at advokat A hverken havde overtrådt CPR-lovens § 44 eller god advokatskik.
 

Landsretten var nået til et andet resultat.