Højesterets dom af 01. June 2018 i sag 141/2017

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fravigelser af regler om hviletid og fridøgn, som blev indsat i overenskomsterne med indgrebsloven, havde karakter af overenskomstbestemmelser


Sagen drejede sig om, hvorvidt de fravigelser af arbejdstidsdirektivets regler om hviletid og fridøgn, som blev fastsat ved lovindgrebet i lærerkonflikten i 2013, var i strid med arbejdstidsdirektivet.


For så vidt angik bestemmelserne i indgrebsloven vedrørende lejrskoler m.v. fandt Højesteret, at fravigelserne kunne fastsættes ved lov og allerede af den grund, var de ikke i strid med arbejdstidsdirektivet.


Spørgsmålet var herefter, om de bestemmelser i indgrebsloven, der ikke vedrørte lejrskoler m.v., og som gav mulighed for, at den daglige hvileperiode undtagelsesvis kunne nedsættes fra 11 til 8 timer en gang ugentligt, var blevet til i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet, hvorefter fravigelse kunne ske ved kollektiv overenskomst.


Højesteret fandt, at der ved fortolkningen og anvendelsen af begrebet "kollektiv overenskomst" måtte tages udgangspunkt i national lovgivning og praksis.


Herefter fandt Højesteret, at bestemmelserne i indgrebsloven havde karakter af overenskomstbestemmelser, bl.a. fordi de blev en integreret del af overenskomsterne på samme måde, som hvis parterne havde aftalt dem, og fordi de i det væsentligste var en videreførelse og forlængelse af det, som parterne tidligere havde aftalt. Fravigelserne af arbejdstidsdirektivets regler om hviletid og fridøgn var derfor i overensstemmelse med arbejdsmarkedsdirektivet.

 

Landsretten var nået til samme resultat.