• 146126
  KrYDSHEnvisninger
 • 94054
  Kommentarer
 • 20702
  AFgørelser
 • 975
  opdaterede LOVE

Dagligt opdateret
lov- og domssamling

Tusinder af advokater, revisorer og studerende benytter os allerede

Nye afgørelser m.v. på Foxylex

H
Ophævelse af lejemål med henvisning til kriminalitet begået af lejerens søn var berettiget
 • Dom af 01. maj 2018
 • Lejeret
 • Straffeloven, Almenlejeloven
15. august 2018
H
Ejer af et fiskefartøj var erstatningsansvarlig for skade, som fisker pådrog sig i forbindelse med en arbejdsulykke
 • Dom af 26. april 2018
 • Erstatningsret
 • Søsikkerhedsloven, Søloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
Et vederlag fra en panthaver for kurators arbejde med realisation af et virksomhedspant skulle indgå som et aktiv i et konkursbo
 • Kendelse af 25. april 2018
 • Insolvensret
 • Dødsboskifteloven, Konkursloven, Tinglysningsloven
15. august 2018
H
15 års fængsel for manddrab med maskinpistol og for grov vold
 • Dom af 20. april 2018
 • Strafferet
 • Straffeloven
15. august 2018
H
Sag om betaling af dækningsafgift for ejendom anvendt til yogaundervisning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans
 • Kendelse af 17. april 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Kommunal ejendomsskatteloven
15. august 2018
H
At anke var indgivet for sent, beroede alene på den tidligere beskikkede advokats fejl, og anken blev derfor admitteret
 • Kendelse af 13. april 2018
 • Procesret
 • Straffeloven, Udlændingeloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
SKAT var berettiget til at foretage korrektion af den aftalte købesum for to landbrugsejendomme, som afveg væsentligt fra ejendommenes handelsværdi.
 • Dom af 13. april 2018
 • Skatteret
 • Kildeskatteloven, Afskrivningsloven, Ejendomsavancebeskatningsloven
15. august 2018
Søg i vores afgørelser Se flere
Ring til os på 40 60 51 81 for oprettelse af abonnement,
eller opret dig selv på vores abonnement-side

Dagligt konsolideret lovgivning

Alle vores love og bekendtgørelser opdateres dagligt.

På Retsinformation finder man loven, som den så ud en gang, og med links til ændringslove. Med års mellemrum sammenskriver ministeriet så loven i en konsolideret version, som udgives som en lovbekendtgørelse. Den er så typisk up to date i et par måneder, indtil der kommer en ny ændringslov.

Det er næsten umuligt at skabe sig overblik over loven, hvis man selv skal "konsolidere den i hovedet". Så mange jurister og revisorer tager chancen og håber, at de relevante bestemmelser i loven ikke har ændret sig siden sidste lovbekendtgørelse. Det behøver man ikke længere.

Foxylex indarbejder ændringslove, som er trådt i kraft, i hovedlovene, så du kan læse en opdateret og konsolideret version af loven. Det svarer til at få helt nye, konsoliderede lovbekendtgørelser for alle de mange hundrede love. Hver eneste dag. Lovene på Foxylex er altså udtryk for gældende ret netop nu.

Dermed slipper du for at bladre rundt i 117 dokumenter for at se, hvad der gælder nu.

Meget af vores arbejde med opdatering og konsolidering sker digitalt, andet sker manuelt. For at sikre os, at kvaliteten er i orden, kører vi løbende en række automatiske kontroller og også en del manuelle kontroller.

Forarbejder

Hvis du ville se forarbejderne til f.eks. aktieavancebeskatningslovens § 4B på Retsinformation, skulle du først finde ændringslovene til loven, og selvom loven er fra 2005 er der allerede mere end 30 ændringslove til den. Men du aner ikke, hvilke af de mange ændringslove, som vedrører § 4B. Så du er nødt til at se i dem alle sammen.

Selv hvis du kunne gætte, præcis hvilke ændringslove, der vedrører § 4B, ville du skulle finde forarbejderne til ændringslovene og scrolle rundt i dem, indtil du fandt de bemærkninger i forarbejderne, som vedrører § 4B. Det ville tage mange timer, selv for en erfaren jurist. Så mange jurister har opgivet at finde forarbejder til lovene. I stedet forlader de sig på hurtige omskrivninger i bøger og artikler.

Nu har Foxylex gjort arbejdet for dig. På de forskellige paragraffer i lovene kan du finde forarbejderne til netop de paragraffer, du læser. Når du kan finde de relevante forarbejder på sekunder, har du tid til det, det hele handler om; nemlig fortolkning.

Du finder let de specifikke bemærkninger til den bestemmelse, du læser, og du kan også se de generelle bemærkninger, ligesom du kan se om en bestemmelse er vedtaget i den form, den blev fremsat, således at du ved, om du behøver se i de mellemliggende bilag fra forarbejderne.

Krydshenvisninger

Paragraffer i lovbestemmelser er fulde af henvisninger til bestemmelser i samme lov og i anden lovgivning. Før Foxylex var man nødt til at slå op og se de bestemmelser, der henvises til. Når man så læste henvisningerne, glemte man, hvor man var før, og kunne så starte forfra.

Med vores krydshenvisninger kan du endelig læse loven uden at scrolle frem og tilbage og uden at skulle åbne flere sider på én gang.

Krydshenvisningerne viser teksten på de bestemmelser, der refereres til, og hvis de bestemmelser refererer til helt tredje bestemmelser, kan du selvfølgelig også se teksten til dem.

Vi har både lavet dynamiske krydshenvisninger til bestemmelser i samme lov og til bestemmelser i andre love og bekendtgørelser.

Krydshenvisningerne gør, at du kan forstå lovtekster, som du før ville have opgivet at læse.

Afgørelser

Hver dag tilføjer vi nye afgørelser fra retterne samt fra administrative afgørelser.

Vi har domme inden for de fleste retsområder, og særligt inden for immaterialret, insolvensret, erhvervsret, markedsføringsret, selskabsret, søret, transportret, IT-ret, konkurrenceret, skatteret, afgiftsret, procesret og strafferet.

Afgørelserne er forsynet med et resumé og henvisning til relevante love, så du hurtigt kan danne dig et overblik.

Fra de enkelte love kan man også søge i de afgørelser, der vedrører lovene.

Her på forsiden finder du endvidere de seneste afgørelser hver morgen.

Andre features

Vi har udviklet mange andre features og har meget andet indhold, som letter dit workflow, så du kan koncentrere dig om din faglighed som jurist, revisor eller sagsbehandler, herunder:

 • Backlinks så du kan se hvilke andre bestemmelser, der vedrører den bestemmelse, du læser. Det kan være straffebestemmelser andre steder i loven, eller bestemmelser i anden lovgivning, som modificerer den bestemmelse, du læser.
 • Alle kommissionsbetænkninger tilbage fra grundloven, inddelt i de emner og love, de vedrører.
 • Links til bekendtgørelser i lovene, dér hvor de hjemles, så du ikke skal gætte, hvad bekendtgørelsen hedder og hvor den mon findes.
 • Mulighed for at skrive noter til bestemmelserne til egen brug, eller som du kan dele med andre, f.eks. kolleger.
 • Avancerede søgemuligheder i både love og afgørelser.

Foxylex tager dit arbejde seriøst. Med Foxylex kan jurister igen benytte den juridiske metode i det daglige arbejde uden at skulle tilkøbe moduler og pakker for beløb, der svarer til månedslønninger. Man kan effektivt orientere sig bredt og skabe overblik. Og man kan på sekunder finde fortolkningsbidrag til reglerne, som man så kan gå i dybden med.